นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

บริษัท บาเซโลนา มอเตอร์ จำกัด


บริษัท บาเซโลนา มอเตอร์ จำกัด (“บริษัทฯ” “เรา” หรือ “ของเรา”) ในฐานะผู้แทนจำหน่ายรถยนต์บีเอ็มดับเบิลยู (BMW) มินิ (MINI) และมอเตอร์ไซค์ บีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราด (BMW Motorrad) อย่างเป็นทางการ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ไว้วางใจมอบให้แก่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ภายใต้ข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อให้ท่านทราบรายละเอียดที่จำเป็นเกี่ยวด้วยวิธีการที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ประเภทข้อมูล และวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าว รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอก สิทธิของท่าน และวิธีการที่ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ

1. ข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม

2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศนั้น ขึ้นอยู่กับบริบท สถานการณ์ ประเภทบริการ หรือผลิตภัณฑ์ที่ท่านต้องการ ติดต่อ หรือได้รับจากบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลประเภท ดังต่อไปนี้

2.2 หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น เช่น ชื่อ นามสกุล รายละเอียดที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์สำหรับการติดต่อฉุกเฉินแก่บริษัทฯ หรือสมาชิกครอบครัวที่ใช้รถของท่าน ท่านต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านมีอำนาจที่จะกระทำได้และบริษัทฯ ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลเหล่านั้นตามนโยบายฯ นี้ โปรดให้นโยบายฯ นี้แก่บุคคลแหล่านั้นเพื่อให้รับทราบและ/หรือขอความยินยอม (หรือใช้ฐานทางกฎหมายอื่น ๆ เป็นข้อยกเว้นความยินยอม) ให้ส่งมอบข้อมูลดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ตามนโยบายฯ นี้

2.3 บริษัทฯ จะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทที่มีความอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้บริษัทฯ ทำได้ หรือเมื่อท่านให้ความยินยอมไว้โดยชัดแจ้ง

3. วิธีการรับและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

3.1 บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง โดยบริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบริบท สถานการณ์ ประเภทบริการ หรือผลิตภัณฑ์ที่ท่านต้องการ ติดต่อ หรือได้รับจากบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

3.2 นอกเหนือจากการได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงแล้ว บางครั้งบริษัทฯ อาจได้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะบุคล และ/หรือนิติบุคคล ดังต่อไปนี้

บริษัทฯ ขอให้ท่านมั่นใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้รับจากบุคคล และ/หรือนิติบุคคลอื่น หากไม่ได้รับอนุญาตจากท่านให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ บริษัทฯ จะไม่ดำเนินการใดๆ จนกว่าบริษัทฯ จะได้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้

4. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

ในกรณีที่บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการดำเนินการอย่างอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น บริษัทฯ จะมีหนังสือบอกกล่าวให้แก่ท่านเพื่อทราบเพิ่มเติม โดยจะระบุถึงข้อมูลที่ใช้เกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวและจะดำเนินการขอความยินยอมจากท่านก่อนในกรณีที่ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน

ในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญาหรือมีความจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเข้าทำสัญญา แล้วท่านไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ เมื่อมีการร้องขอ บริษัทฯ อาจไม่สามารถปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องข้างต้นได้

5. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อบริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรวบรวมใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้หลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมาย ประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการ ดังต่อไปนี้

ในบางกรณี บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการดำเนินการอย่างอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น บริษัทฯ จะมีหนังสือบอกกล่าวให้แก่ท่านเพื่อทราบเพิ่มเติม โดยจะระบุถึงข้อมูลที่ใช้เกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวและจะดำเนินการขอความยินยอมจากท่านก่อนในกรณีที่ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน

ในกรณีที่เรามีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญาหรือมีความจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเข้าทำสัญญา แล้วท่านไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราเมื่อมีการร้องขอ เราอาจไม่สามารถปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องข้างต้นได้

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

1. บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคล และ/หรือนิติบุคคลอื่น ซึ่งเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ตามนโยบายฯ ฉบับนี้ โดยท่านสามารถอ่านนโยบายส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกเหล่านั้นเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่บุคคลภายนอกดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้

2. บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้วัตถุประสงค์ ให้แก่บุคคลที่สามดังต่อไปนี้

บริษัทฯอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกในกรณีที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต ดังนั้นหากกฎหมายกำหนดว่าต้องได้รับความยินยอมจากท่าน บริษัทฯ จะขอความยินยอมจากท่านก่อน

7. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศ

บริษัทฯ อาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยัง BMW AG บริษัทในเครือ บุคคลภายนอกหรือเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในต่างประเทศ โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้โอนไปยังต่างประเทศมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ปลอดภัยและเพียงพอตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

ในบางกรณี หากบริษัทฯ ตรวจสอบพบว่า มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในต่างประเทศนั้นไม่เพียงพอตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด บริษัทฯ จะขอความยินยอมจากท่าน หรืออาศัยฐานทางกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งอนุญาตให้ทำได้เพื่อโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ

8. ระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในระยะเวลาเท่าที่จำเป็น ตามวัตถุประสงค์ในนโยบายนี้ หรือตามที่กฎหมายกำหนด หากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่มีความจำเป็น หรือเมื่อท่านยุติความสัมพันธ์ กับบริษัท ฯ หรือไม่มีการใช้บริการหรือทำธุรกรรมใด ๆ กับบริษัท ฯ แล้ว บริษัท ฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นเวลา 10 ปี หรือจัดเก็บตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หรือตามอายุความ หรือเพื่อการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

กรณีที่บริษัท ฯ ไม่สามารถเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลได้อีกต่อไป บริษัท ฯ จะลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจากการจัดเก็บหรือระบบของบริษัท ฯ หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ เว้นแต่กรณีที่บริษัท ฯ สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามข้อกำหนดของกฎหมาย

9.การรักษาความมั่งคงปลอดภัย

ทางบริษัทฯมีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม ดังนี้

บริษัทฯป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ ดัดแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต

บริษัทฯจำกัดคนเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลไว้สำหรับพนักงาน ลูกจ้าง ที่จำเป็นต้องทราบข้อมูลนั้นเพื่อทำการประมวลผลข้อมูลให้โดยที่บุคคลเหล่านั้นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับตามสัญญาอย่างเข้มงวด

ในกรณีที่ บริษัทฯ ว่าจ้างบริษัทอื่น ๆ เพื่อให้บริการในนามของบริษัทฯ และมอบหมายให้บริษัทเหล่านั้นรับผิดชอบในการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯจะเลือกผู้รับเหมาช่วงที่เหมาะสมและกำหนดให้บริษัทดังกล่าวลงนามในข้อตกลงทั้งหมดที่จำเป็นเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ บริษัทฯยังจะใช้มาตรการความปลอดภัยทั้งหมดตามที่กฎหมายกำหนดไว้

การเข้ารหัส บริษัทฯใช้การเข้ารหัสแบบ Secure Sockets Layer (SSL) เพื่อให้แน่ใจได้ว่าการส่งผ่านข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างปลอดภัย

10. สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ท่านมีสิทธิต่อไปนี้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทฯ หากท่านประสงค์จะขอใช้สิทธิ ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯได้ตามรายละเอียดในหัวข้อ "วิธีการติดต่อบริษัทฯ" ข้างต้น

10.1 สิทธิในการเข้าถึง

ท่านอาจขอเข้าถึงหรือขอทราบรายละเอียดของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้แก่บริษัทฯได้ เว้นแต่ เป็นการปฏิเสธตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือ การเข้าถึงหรือขอทราบรายละเอียดนั้นจะส่งผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น

10.2 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง

ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหากข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทฯนั้นไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์

10.3 สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล

ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

ท่านมีสิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้ข้างต้น เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามกฎหมาย เช่น การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมีความจำเป็นตามวัตถุประสงค์เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย ปฏิบัติตาม ใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือยกขึ้นต่อสู้ข้อสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือวัตถุประสงค์อื่นที่กฎหมายกำหนดไว้

10.4 สิทธิในการจำกัดการใช้

ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ในกรณีดังต่อไปนี้

10.5 สิทธิในการคัดค้าน

ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

หากท่านใช้สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ท่านมีสิทธิแจ้งความประสงค์ว่าจะให้บริษัทฯลบหรือจำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติมได้

10.6 สิทธิในการโอนย้าย

ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯเก็บรวบรวมไว้ โดยขอให้บริษัทฯส่งข้อมูลดังกล่าวให้ท่านในรูปแบบเอกสารหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยวิธีการอัตโนมัติได้ เว้นแต่ การขอโอนย้ายข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการได้ภายใต้ข้อจำกัดของวิธีการของบริษัทฯ

10.7 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม

ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยได้ หากเป็นกรณีที่ท่านได้เคยให้ความยินยอมไว้กับบริษัทฯ เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิในการถอนความยินยอมโดยกฎหมาย หรือการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาของบริษัทฯที่เป็นประโยชน์แก่ท่าน ทั้งนี้ การถอนความยินยอมของท่านจะไม่ส่งผลกระทบต่อ การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้ว

10.8 สิทธิในการร้องเรียน

ท่านมีสิทธิร้องเรียนเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีที่พบว่าบริษัทฯฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยท่านสามารถร้องเรียนได้ผ่านช่องทางการติดต่อของบริษัทฯ และท่านอาจร้องเรียนกรณีดังกล่าวไปยังคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้

หากท่านประสงค์จะใช้สิทธิ ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ตามรายละเอียดในหัวข้อ ""ติดต่อบริษัทฯ"

11. นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้เยาว์

ผลิตภัณฑ์ บริการและเว็บไซต์ของบริษัทฯไม่ได้มีเป้าหมายหรือเจตนาที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ และบุคคลไร้ความสามารถ หากท่านเป็นผู้เยาว์ บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ หรือบุคคลไร้ความสามารถซึ่งต้องการจะติดต่อดำเนินการกับบริษัทฯ ท่านต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองตามที่กฎหมายกำหนด ผู้พิทักษ์ตามกฎหมายหรือผู้อนุบาลก่อนที่จะติดต่อบริษัทฯหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัทฯ

12. ติดต่อบริษัทฯ

หากท่านต้องการติดต่อบริษัทฯเพื่อใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือหากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อบริษัทฯหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯได้ที่

ชื่อ : บริษัท บาเซโลนา มอเตอร์ จำกัด

สถานที่ติดต่อ : 299 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

เบอร์ติดต่อ : 02 481 7777

13. การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครอง

บริษัทฯ อาจแก้ไขนโยบายฯ นี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เปลี่ยนแปลงไป และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ โดยบริษัทฯจะแจ้งนโยบายที่เปลี่ยนแปลงให้ท่านทราบผ่านช่องทางการติดต่อของบริษัทฯ

บริษัทฯจะใช้นโยบายฯ ฉบับล่าสุด สำหรับอ้างอิงวิธีการในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563